Having trouble viewing this email, please click here.

Image

การปฏิวัติข้อมูลข่าวสาร หรือ The Third Wave ตามแนวคิดของอัลวิน ทอฟฟ์เลอร์ ซึ่งเป็นวิถีของมนุษย์กำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งคลื่นอินเทอร์เน็ต หรือ Wave of Internet ซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านกระบวนการดำรงชีวิตและธุรกรรมทางธุรกิจไปสู่โลกดิจิทัล การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เราควรจะมีความพร้อมและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอะไรบ้าง เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศูนย์ข้อมูลอาเซียน (ASEAN Data Center Hub)


การสัมมนาในหัวข้อ “อนาคตการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย” จะช่วยชี้นำธุรกิจในยุคดิจิทัลอย่างไร ในงานสัมมนานี้มีคำตอบ

• กล่าวรายงานที่มาของงานสัมมนา

ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์

อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา

และประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม

Image

• ประธานกล่าวเปิดพิธี และปาฐกถาในเรื่อง ศูนย์กลางศูนย์ข้อมูลอาเซียน (ASEAN Data Center Hub)

พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง

รองนายกรัฐมนตรี

Image

• นำเสนอ นโยบายรัฐในการสนับสนุนโครงการศูนย์ข้อมูลของภาครัฐและภาคเอกชน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

• เสวนาเรื่องอนาคตการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทศ

ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.)

ดร. ธเนศ วีระศิริ

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณมนต์ชัย หนูสง
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

อุปนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง datacenteruniversity.org

 

• เสวนาเรื่อง Data centers are the foundation of 'Smart Cities'

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

ดร. ทวารัฐ สูตะบุตร

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

 

คุณประสิทธิ์ เหมวราพรชัย

ประธานกรรมการมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ (วสท.)

 

ผศ.ดร. นพพร ลีปรีชานนท์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์

อุปนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และผู้ก่อตั้ง datacenteruniversity.org

 

TECHNOLOGY PRESENTATIONS

♦ Technology of Data Center by Vertiv

 

♦ Technology of Data Center by Delta Green

 

♦ Technology of Data Center by Schneider Electric

 

♦ Technology of Data Center by Eaton


♦ Technology of Data Center by Huawei

** เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่หัวข้อ

สัมมนาวิชาการ "อนาคตการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลของประเทศไทย"

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.asew-expo.com หรือติดต่อ;

คุณมาลี โทร: 089-010-8415

Image
Image
Facebook
 
LinkedIn
 
YouTube
 
E-Mail
 
เพิ่มเพื่อน

หากท่านมีความประสงค์จะไม่รับข่าวสาร กรุณากด unsubscribe

@2018 UBM Asia (Thailand) Co., Ltd. All right reserved.